Prawo restrukturyzacyjne, zgromadzenie wierzycieli

Doradca restrukturyzacyjny Tomasz Kaczorowski oferuje pełne wsparcie dla dłużników, jak i dla wierzycieli w celu wykorzystania wszelkich możliwości, jakie daje obowiązująca od 2016 roku ustawa prawo restrukturyzacyjne. Dłużnikom pomagamy w ocenie ich sytuacji prawnej i finansowej, w szczególności uwzględniamy, jak szybko należy zablokować dalsze działania egzekucyjne, jaki jest rodzaj zadłużenia i jakie są warunki przywrócenia dochodowości przedsiębiorstwa. Następnie pomagamy wybrać najlepszą strategię działania naprawczego oraz dobór właściwego rodzaju postępowania, wyróżniamy aż 4 różne możliwości: o zatwierdzenie układu, przyspieszone i normalne układowe, sanacyjne i restrukturyzacyjne. Ponadto w niektórych przypadkach istnieje możliwość przyjęcia układu częściowego oraz uzyskania pomocy publicznej. Pomagamy zredagować całościową dokumentację w celu wszczęcia procedury, w tym wnioski o otwarcia postępowania, (wstępne) plany oraz propozycje. Prowadzimy negocjacje w celu opracowania dokumentacji niezbędnej dla przyjęcia układu. W trakcie procedury przeprowadzamy głosowanie nad układem, w tym redagujemy karty do głosowania, wysyłamy karty oraz ustalamy wynik głosowania. Prawo restrukturyzacyjne Warszawa Nasze wsparcie obejmuje ciągłe czuwanie nad interesami dłużnika także w trakcie wszczętej procedury sądowej, w razie potrzeby wnosimy odpowiednie środki ochrony prawnej. Reprezentujemy dłużnika podczas spotkań, takich jak zgromadzenie wierzycieli oraz w relacjach z organami postępowania: sądem, sędzią-komisarzem, nadzorcą sądowym, zarządcą, radą wierzycieli. Świadczymy kompleksową opiekę również po przyjęciu układu aż do czasu jego wykonania. Doradzamy wskazując, jakie ryzyka i prawa stwarza dla nich tocząca się procedura wobec ich dłużnika. Analizujemy dokumentację dłużnika i doradzamy przy głosowaniu nad układem. Pomagamy w korzystaniu z wszelkich uprawnień, w tym: zmianie nadzorcy sądowego/ zarządcy, zgłaszaniu propozycji układowych. Wspieramy przy powoływaniu i działaniu rady, pomagamy stworzyć jej regulamin oraz reprezentujemy Klienta w toku działania rady wierzycieli. W razie potrzeby wnosimy zastrzeżenia co do sposobu głosowania nad układem, wnosimy sprzeciwy do spisu wierzytelności lub stosujemy inne możliwości. Dodatkowo jako ustanowieni przez sąd nadzorcy sądowi lub zarządcy nadzorujemy sytuację majątkową dłużnika w toku postępowania lub zarządzamy tym majątkiem. W tym zakresie przejmujemy pełną obsługę przedsiębiorstwa, działając przy wykorzystaniu jego zasobów lub zasobów własnych. Profesjonalny doradca przygotowuje dla swoich klientów wszelką dokumentację niezbędną dla przeprowadzenia postępowania, m.in. spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny, sprawozdania.

Doradca restrukturyzacyjny oferuje:

Klient otrzymuje od nas kompleksowe doradztwo z dziedziny nowego prawa restrukturyzacyjnego, ze szczególną dbałością o każdy, nawet najmniejszy detal. W zakres naszych usług wchodzi: Cennik usług ustalany jest indywidualnie.

Restrukturyzacja zadłużenia

Doradca restrukturyzacyjny W skutek skutecznie przeprowadzonego postępowania, dzięki wsparciu profesjonalnego doradcy, na rynku pozostaje podmiot, który nie tylko odzyskał płynność finansową, ale również dostosował swój biznes do sytuacji rynkowej, co daje perspektywę dalszego długotrwałego rozwoju. Prawo restrukturyzacyjne i cała procedura pod okiem dobrego fachowca pozwala uchronić nie tylko przedsiębiorstwa (oraz w wielu przypadkach majątki osobiste osób odpowiedzialnych za zadłużenie przedsiębiorstwa), ale również miejsca pracy oraz relacje z kontrahentami. Z perspektywy wierzyciela istotne jest, iż takie rozwiązanie daje mu co do zasady większy stopień zaspokojenia niż w przypadku upadłości, a co istotne umożliwia kontynuowanie współpracy z podmiotem, czyli minimalizuje możliwość wystąpienia efektu domina. Nasze kompetencje do świadczenia opisanych wyżej usług opierają się na ponad 10-letnim doświadczeniu. Prawem restrukturyzacyjnym interesujemy się od samych jego początków, jeszcze przed jego wejściem w życie prowadziliśmy szkolenia z tego zakresu. Członkowie naszego zespołu są autorami szeregu publikacji z tego zakresu i regularnymi uczestnikami konferencji dotyczących tej tematyki. Zgromadzona wiedza oraz zasoby dają możliwość obsługi podmiotów o dowolnych rozmiarach działalności. Doradca restrukturyzacyjny Tomasz Kaczorowski z Warszawy gwarantuje profesjonalną pomoc w zakresie prowadzonych postępowań. Zadzwoń i umów się na spotkanie z profesjonalnym doradcą!

Wymogi planu restrukturyzacyjnego

 

Rodzaje postępowań:

1. Postępowanie o zatwierdzenie układu Czas przewidywalny trwania postępowania to ok 1 do 3 miesięcy (do ok. 2 tygodni trwa etap sądowy). Postępowanie o zatwierdzenie układu może zostać prowadzone w przypadku kiedy suma wierzytelności spornych, które uprawniają głosowanie nad układem nie przekracza 15% całej sumy. Układ zostaje przyjęty jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większa część uprawnionych do oddawania głosów, mających przynajmniej ⅔ wierzytelności umożliwiających głosowanie. 2. Przyspieszone postępowanie układowe Zakładany czas trwania to ok 2-3 miesięcy – rozpatrywanie wniosku przez sąd odbywa się w czasie ok. 1 tygodnia. Możliwość przyspieszenia procedury możliwa jest możliwe jest wówczas kiedy suma wierzytelności nie przekracza 15% całej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Układ zostaje przyjęty jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większa część głosujących mających przynajmniej ⅔ sumy wierzytelności przysługujących głosującym. 3. Postępowanie układowe Zakładany czas trwania to ok 6-9 miesięcy. Możliwość przyspieszenia procedury możliwa jest możliwe jest wówczas kiedy suma wierzytelności przekracza 15% całej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Układ zostaje przyjęty jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większa część głosujących, mających przynajmniej ⅔ sumy wierzytelności przysługujących głosującym. 4. Postępowanie sanacyjne Przewidywany czas trwania całej procedury to okres około 12 miesięcy lub więcej. Wniosek ma zostać złożony przez wszystkich dłużników z trudnościami finansowymi oraz wierzycieli osobistych. Postępowanie pozwala na podjęcie szereg działań sanacyjnych (Odstąpienie od umowy; Możliwość wypowiadania umów o pracę na zasadach pr. upadłościowego – tzn: skrócenie okresu trzymiesięcznego wypowiedzenia do 1 miesiąca; Możliwość zbywania składników ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej). Układ zostaje przyjęty jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większa część głosujących, mających przynajmniej ⅔ sumy wierzytelności przysługujących głosującym.

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl