Kancelaria Adwokacka Tomasz Kaczorowski świadczy usługi prawne i doradcze na rzecz klientów polskich i zagranicznych. Usługi świadczone są w językach: polskim, angielskim i niemieckim. Główne obszary praktyki to kwestie związane z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych a także doradztwo w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego.

Profil Kancelarii

Realizując zlecenie dla klienta koncentrujemy się na jego celach, zapewniając najwyższą jakość świadczonych usług. Nasi prawnicy oferują nie tylko analizę sytuacji prawnej klienta, ale przede wszystkim zindywidualizowane dla jego potrzeb propozycje najlepszych rozwiązań.

Oferujemy optymalną obsługę dużych podmiotów gospodarczych jak również osób indywidualnych.

Uprawnienia adwokackie dają możliwość świadczenia zastępstwa prawnego przed wszystkimi instancjami sądowymi w Polsce. Natomiast uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego dają możliwość pełnienia funkcji nadzorcy układu, tymczasowego nadzorcy sądowego, tymczasowego zarządcy, zarządcy przymusowego, nadzorcy sądowego, zarządcy lub syndyka w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Ponadto oferujemy zastępstwo przed wszelkimi innymi władzami publicznymi w Polsce jak również reprezentację klientów w stosunkach między partnerami biznesowymi.

Modern architecture bank financial office tower building in warsaw

Zespół

HyperFocal: 0

Tomasz Kaczorowski zarządza kancelarią i jest doświadczonym adwokatem (nr wpisu 4629) oraz doradcą restrukturyzacyjnym (nr licencji 534).

Ukończył prawo oraz europeistykę na Uniwersytecie w Warszawie. Posiada dyplom ukończenia Szkoły Prawa Amerykańskiego wydany przez University of Florida Frederic G. Levin College of Law oraz dyplom ukończenia z wyróżnieniem Szkoły Prawa Niemieckiego wydany przez Reński Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn.

Tomasz Kaczorowski pracował w renomowanych zagranicznych i polskich kancelariach prawniczych gdzie doradzał średnim i dużym podmiotom gospodarczym. Był również członkiem działu prawnego w ramach dużego przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym.

Specjalizuje się w doradztwie dla przedsiębiorców związanym zarówno z transakcjami jak również sporami sądowymi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu restrukturyzacji i upadłości, gdzie doradzał zarówno wierzycielom jak i dłużnikom oraz wykonywał funkcję syndyka.

Jest autorem licznych publikacji fachowych oraz prelegentem szkoleń. Zna biegle język angielski i niemiecki oraz dobrze francuski.

Ponadto w skład zespołu wchodzi szereg doświadczonych prawników współpracujących na zasadzie współpracy ciągłej lub okazyjnej.

Obszary Praktyki

Główne obszary praktyki to kwestie związane z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, a także doradztwo w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego.

W ramach w opisanych wyżej specjalizacji naszym klientom udzielimy wsparcia między innymi w następujących obszarach:

Prawo upadłościowe

sprawowanie funkcji syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego

składanie środków ochrony prawnej w imieniu dłużników lub wierzycieli

zgłoszenia wierzytelności

reprezentowanie na zgromadzeniach wierzycieli

reprezentowanie na radzie wierzycieli

składanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Prawo restrukturyzacyjne

sprawowanie funkcji nadzorcy układowego, tymczasowego nadzorcy sądowego, nadzorcy sądowego, tymczasowego zarządcy, zarządcy

przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych

składanie środków ochrony prawnej w imieniu dłużników lub wierzycieli

reprezentowanie na zgromadzeniach wierzycieli

reprezentowanie na radzie wierzycieli

składanie wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych

Prawo cywilne

sporządzanie umów

negocjacje z kontrahentami

wsparcie w obrocie cywilnym osób fizycznych

uzyskiwanie odszkodowań od ubezpieczycieli w Polsce i za granicą

Prawo administracyjne

prawo budowlane

postępowania odwoławcze i zażaleniowe od decyzji i postanowień organów władzy publicznej

Prawo handlowe i gospodarcze

tworzenie i likwidacja spółek osobowych i kapitałowych

bieżąca obsługa korporacyjna

doradztwo w zakresie e-commerce

doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych

raporty due diligence

zbywanie i nabywanie spółek

doradztwo w zakresie prawa antymonopolowego

doradztwo w zakresie nieuczciwej konkurencji

doradztwo w zakresie własności intelektuwalnej

Postępowania sądowe i arbitrażowe, rozwiązywanie sporów

Reprezentowanie osób prawnych i fizycznych w cywilnych i administracyjnych postępowaniach sądowych – we wszelkich rolach procesowych i wszystkich instancjach

Reprezentowanie klientów w sporach pracowniczych

Reprezentowanie klientów w negocjacjach ugodowych i mediacjach

Egzekwowanie roszczeń na terenie Polski i innych krajów UE

Prawo zamówień publicznych

wsparcie przy składaniu ofert

składanie środków ochrony prawnej w imieniu oferentów

wsparcie w relacjach z zamawiającym po udzieleniu zamówienia

Prawo pracy

nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracowniczych

tworzenie i wprowadzanie regulaminów pracy

tworzenie i wprowadzanie regulaminów wynagrodzeń

Statue of justice
Poza opisanymi wyżej obszarami w celu zapewnienia kompleksowej obsługi swoim klientom, chętnie udzielimy wsparcia na najwyższym poziomie w innych dziedzinach oraz porządkach prawnych przy wykorzystaniu własnych zasobów lub powiązanych doświadczonych ekspertów.

Doświadczenie

Dotychczas zrealizowane projekty przez pracowników Kancelarii obejmują w szczególności:

OBRÓT GOSPODARCZY

– bieżące doradztwo przy implementacji i eksploatacji Krajowego Systemu Poboru Opłat Elektronicznych (viaTOLL), w tym w zakresie relacji z podwykonawcami, relacji z zamawiającym, postępowań sądowych i administracyjnych, budżet projektu przekracza 5 miliardów złotych – reprezentowanie interesów wierzycieli w inwestycjach typu project finance, w tym w ramach refinansowania kredytu na budowę centrum logistycznego w centralnej Polsce o wartości około 40 mln EUR – obsługa prawna nabycia przez niemiecką grupę wydawniczą jednej z największych w Polsce sieci księgarń – doradztwo przy transakcji sale and lease-back nieruchomości przedsiębiorstwa logistycznego

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE

– sprawowanie funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego oraz syndyka w postępowaniach upadłościowych – doradztwo na rzecz dłużników na etapie poprzedzającym stan niewypłacalności, w tym przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości – doradztwo w postępowaniach upadłościowych na rzecz wierzycieli posiadających wierzytelności w kwocie powyżej 250 mln EUR w stosunku do grupy upadłych spółek z branży meblarskiej

KONSUMENCI

– dochodzenie praw konsumenta wobec dewelopera w na gruncie stosowania klauzul abuzywnych – uzyskanie zwrotu pełnej wysokości kosztów budowy wodociągu na rzecz inwestora od przedsiębiorstwa wodociągowego

Ogłoszenia

W dniu 12 marca 2017 r. w Warszawie

Tomasz Kaczorowski wygłosił wygład pt. „Nowe prawo restrukturyzacyjne” dla słuchaczy studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

w dniu 14 lutego 2016 r. w Warszawie

Tomasz Kaczorowski wygłosił wygład pt. „Wnioski sądowe i dokumentacja dla procedur restrukturyzacyjnych” dla słuchaczy studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie

Tomasz Kaczorowski był prelegentem na szkoleniu „Nowe rozwiązania w zakresie prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego” organizowanym wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Publikacje

„Prawa i zagrożenia dla wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych” dodatek do „Monitor Prawniczy”, nr 9/2016

Monitor Prawniczy nr 9/2016

„Ramy prawne zaangażowania profesjonalnych doradców w celu wsparcia postępowania upadłościowego” – „Upadłości, Bankructwa i Naprawa Przedsiębiorstw” pod red. dr Agaty Adamskiej i prof. Elżbiety Mączyńskiej

Oficyna Wydawnicza SGH, rok wydania 2013

Restrukturyzacje

Z racji na rozwiniętą specjalizację  w zakresie prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, szczegółowe informacje z tych obszarów zamieściliśmy na stronie: www.restrukturyzacja-info.pl. Znajdziecie tam Państwo zarówno informacje odnośnie aktualnie prowadzonych spraw oraz interesujące materiały informacyjne.

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl