Prawo upadłościowe Warszawa

Jedną z głównych specjalizacji naszej kancelarii jest prawo upadłościowe. Członkowie naszego zespołu mają ponad 10-letnie doświadczenie w tej dziedzinie. Oferujemy pełne wsparcie w tym obszarze, doradzamy dłużnikom jak i wierzycielom w związku z trwającymi postępowaniami, pełnimy funkcje syndyka oraz inne funkcje przewidziane prawem w ramach postępowań. Działamy zarówno w zakresie spraw obejmujących przedsiębiorców, jak również konsumentów. Rzadka kombinacja doświadczenia z tych dziedzin daje możliwość doradzania na najwyższym poziomie dla podmiotów o dowolnych rozmiarach działalności.

Jako profesjonaliści zapewniamy:

  Nasze wsparcie dla dłużników obejmuje w szczególności analizę ich sytuacji prawnej i finansowej. Daje to możliwość dokonania wyboru dalszej strategii działania, przy rozważeniu również możliwości skorzystania z postępowań restrukturyzacyjnych lub likwidacji typu pre-pack. Pomagamy przy redakcji wniosku o ogłoszenie postępowania oraz kompilacji załączników do tego wniosku. Po wszczęciu postępowania nadzorujemy działalność sądu, sędziego-komisarza, syndyka oraz ewentualnie innych uczestników postępowania. W razie potrzeby wnosimy odpowiednie środki ochrony prawnej, kiedy grozi Klientowi upadłość konsumencka. Wierzycielom pomagamy przy kształtowaniu relacji z kontrahentami, mając na względzie zabezpieczenie ich praw. Rzetelnie pomagamy rozwiązywać problemy,w których istotne jest prawo upadłościowe.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

    Warszawa to główny obszar działalności naszej kancelarii jednak w razie potrzeby świadczymy zastępstwo prawne przed wszystkimi instytucjami prawnymi w Polsce. W szczególności doradzamy przy doborze odpowiednich instrumentów zabezpieczenia. Analizujemy kwestię niewypłacalności dłużników oraz ewentualnie kierujemy odpowiednie wnioski. Redagujemy zgłoszenie wierzytelności. Nadzorujemy w interesie wierzyciela całość postępowania, co obejmuje m.in. wnoszenie sprzeciwów do sporządzonej listy wierzytelności, zarzutów do planów podziału oraz innych środków ochrony prawnej. Pomagamy przy tworzeniu rady wierzycieli oraz w trakcie jej działania, w tym pomagamy stworzyć regulamin rady oraz reprezentujemy klientów w toku działania rady. Działając na zlecenie sądu jako syndyk, przejmujemy pełną obsługę przedsiębiorstwa, działając przy wykorzystaniu jego zasobów lub zasobów własnych. Przygotowujemy wszelką dokumentację niezbędną dla przeprowadzenia postępowania, jest to, m.in. spis inwentarza, plan likwidacyjny, lista wierzytelności, plany podziału, sprawozdania. Doradzamy także podmiotom zainteresowanym nabyciem składników masy upadłości konsumenckiej w Warszawie odpowiednim zbadaniu stanu prawnego danego przedmiotu oraz stworzeniu odpowiedniej dokumentacji dotyczącej jego nabycia. Reprezentujemy kontrahentów we wszelkich sprawach spornych, w tym bezskuteczności czynności dokonanych z udziałem dłużnika, wyłączenie przedmiotów z masy upadłości.    

Zgłoszenie wierzytelności

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Prawo złożenia wniosku przysługuje każdemu dłużnikowi lub jego wierzycielowi. Elementy pisma zostały ściśle określone przez przepisy. Treść składanego wniosku jest zróżnicowana w zależności od tego kto go składa. Odrębności pojawiają się w przypadku pisma pochodzącego od wierzyciela i dłużnika. Pewne elementy pozostają jednak niezmienne w przypadku wszystkich uprawnionych podmiotów.  

Organy postępowania:

Zapraszamy do kontaktu!

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl