Prawo cywilne

Kancelaria wspiera klientów we wszelkich kwestiach związanych z prawem cywilnym. W szczególności opracowujemy, weryfikujemy oraz negocjujemy umowy jak również inną dokumentację dotyczącą czynności prawnych.

W zależności od potrzeb klienta opracowujemy dokumentację dotyczącą unikatowych transakcji, wymagające kompleksowej regulacji. W tym zakresie mieszczą się kwestię dotyczące oceny prawnej przedmiotu transakcji (due diligence), opracowania dostosowanych warunków transakcji, ustanowienia odpowiednich instrumentów zabezpieczających interesy klienta (np. hipoteka, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel itd.).

Nasza analiza ma za cel aby zapewnić naszym klientom bezpieczną realizację zamierzeń gospodarczych. Poza kwestiami stricte prawnymi bierzemy pod uwagę zarówno aspekty handlowe, jak i podatkowe.Pomagamy również ocenić skutki prawne zawartych już umów lub dokonanych czynności. Obejmuje to między innymi określenie roszczeń odszkodowawczych lub roszczeń z tytuł bezpodstawnego wzbogacenia albo nienależnego świadczenia. Konsumentom pomagamy określić skuteczność postanowień umownych w świetle tzw. niedozwolonych klauzul umownych (np. klauzul waloryzacyjnych stosowanych przez deweloperów).

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl