Prawo restrukturyzacyjne

 

Rys historyczny

  Od 1 października 2003 r. do 31 grudnia 2015 r.   Od 1 stycznia 2016 r.  

Powody zmiany regulacji

 • Brak alternatyw dla przedsiębiorców z problemami finansowymi poza upadłością:
 • Spóźnione wnioski o ogłoszenie upadłości
 • Przeważająca liczba upadłości likwidacyjnych
 • Zbyt długotrwałe postępowania upadłościowe
 • Znikoma liczba wszczętych postępowań naprawczych
 • Nieformalne likwidacje przejawiające się pokrzywdzeniem wierzycieli
 • Stygmatyzacja przedsiębiorców

Założenia ustawy

 • Upadłość jest ostatecznością
 • Priorytetem jest ocalenie przedsiębiorstwa
 • Uelastycznienie i urynkowienie procedur
 • Przyspieszenie procedowania
 • Pozyskanie finansowania

Statystyki

Statystyki – sprawy upadłościowe

Lata

Wpływ spraw o ogłoszenie upadłości GU

razem w tym GU „of”
2014 4 469 300  
2015**) 10 147 5 616  
2016 11 797 8 694

W 2016 ogłoszono 5051 upadłości, w tym 4447 „of”

Statystki – sprawy restrukturyzacyjne

 • 563 wnioski
 • 234 postępowania, w tym:
 • 139 przyspieszonych układowych
 • 38 układowych 57 sanacyjnych
 • Źródło: https://isws.ms.gov.pl/

Umowa typu standstill

Określa m.in.:
 • zobowiązania wierzycieli i dłużnika (zawieszenie działań egzekucyjnych, zachowanie majątku dłużnika…)
 • oświadczenia i zapewnienia dłużnika
 • zobowiązania członków grupy dłużnika
 • przesłanki rozwiązanie umowy
 • koordynator ze strony wierzycieli

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

 • Zostanie uruchomiony ogólnopolski rejestr
 • Rejestr rozpocznie funkcjonowanie od lutego 2018 r.
 • Rejestr będzie           zawierać:     wzory            pism,  aktualne informacje, obwieszczenia
 • Wydruki z          Rejestru        będą  miały moc    dokumentów urzędowych

Prawo upadłościowe

Zakres podmiotowy

 • Postępowanie upadłościowe może być wszczęte wobec:
 • przedsiębiorców w rozumieniu Kc,
 • z o.o. i S.A. nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • wspólników osobowych (określonych w ustawie)
 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczeh

Pojęcie stanu niewypłacalności

 • Przesłanka płynnościowa – utrata zdolności do zaspokajania wymagalnych zobowiązań pieniężnych; opóźnienie > 3 miesiące
 • Przesłanka zadłużeniowa; nadmierne zadłużenie > 24 miesiące

Wniosek o ogłoszenie upadłości

 • Zmiana terminu na złożenie wniosku – 30 dni zamiast 2 tygodni
 • Możliwość otwarcia w międzyczasie postępowania restrukturyzacyjnego lub zatwierdzenia układu
 • Opłata 1000 zł
 • Zaliczka na koszty postępowania

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

Możliwość złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, nie zawierającego załączników po umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Obowiązek / uprawnienie do złożenia wniosku

 • obowiązek każdego, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub
 • łącznie z innymi osobami
 • uprawnienie wierzyciela osobistego

Sąd właściwy

 • Definicja właściwości sądu jest tożsama z rozporządzeniem Unii Europejskiej nr 1346/2000
 • sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika (COMI).
 • domniemanie COMI w przypadku osób prawnych miejsce siedziby.
 • domniemanie COMI w przypadku osób fizycznych miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej (przedsięb.) // zwykłego pobytu

Ubóstwo masy

 • Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów
 • Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest nadmiernie obciążony zabezpieczeniami rzeczowymi

Skutki ogłoszenia upadłości

 • Majątek upadłego staje się masą upadłości
 • Upadły traci prawo zarządzania majątkiem
 • Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorca występuje w obrocie pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia „w upadłości”
 • postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne
 • zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości
 • zobowiązania majątkowe niepieniężne zmieniają się z dniem
 • ogłoszenia upadłości na zobowiązania pieniężne i z tym dniem stają się płatne, chociażby termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił

Skutki ogłoszenia upadłości na stosunki umowne – potrącenie

 • Potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił
 • Do potrącenia przedstawia się całkowitą sumę wierzytelności upadłego, a wierzytelność wierzyciela tylko w wysokości wierzytelności głównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości
 • Wierzyciel, który chce skorzystać z prawa potrącenia, składa o tym oświadczenie nie później niż przy zgłoszeniu wierzytelności

Skutki ogłoszenia upadłości na stosunki pracy

 • W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę (ochrona przedemerytalna, urlop, zwolnienie lekarskie, kobiety w ciąży lub na urlopie macierzyńskim)
 • Możliwość skrócenia     3         miesięcznego          okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca

Bezskuteczność czynności prawnych

 • Bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są czynności prawne dokonane przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którymi rozporządził on swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie albo odpłatnie, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego lub
 • zastrzeżonego dla upadłego lub dla osoby trzeciej
 • to, co wskutek bezskutecznej czynności ubyło z majątku upadłego lub do niego nie weszło, podlega przekazaniu do masy upadłości, a jeżeli przekazanie w naturze jest niemożliwe, do masy upadłości wpłaca się równowartość w pieniądzu.
 • Za zgodą sędziego-komisarza zapłata różnicy między wartością rynkową świadczenia dłużnika z dnia zawarcia umowy, a wartością świadczenia otrzymanego przez dłużnika.
 • świadczenie wzajemne osoby trzeciej zwraca się tej osobie, jeżeli znajduje się w masie upadłości oddzielnie od innego majątku lub o ile masa upadłości jest nim33 W przeciwnym razie – zgłosz. wierzytelności

Skutki ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe

 • Stroną postępowań może być jedynie syndyk
 • Postępowania ulegają zawieszeniu, chyba że syndyk wstąpi
 • Postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu

Organy postępowania

 • Sąd
 • Sędzia-komisarz i zastępca sędziego-komisarza
 • Syndyk i zastępca syndyka
 • Zgromadzenie wierzycieli
 • Rada wierzycieli

Rada wierzycieli – uprawnienia

 • dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka, jeżeli ponad 3 m-ce od ogł. upadłości;
 • odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości;
 • sprzedaż z wolnej ręki mienia (> 50 tys. zł);
 • zaciąganie pożyczek lub kredytów oraz obciążenie majątku upadłego ograniczonymi prawami rzeczowymi;
 • uznanie, zrzeczenie się i zawarcie ugody co do roszczeń spornych oraz poddanie sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego;
 • Zmiana syndyka

Przebieg postępowania

Zgłoszenia wierzytelności

 • Wierzyciel osobisty, który  chce   uczestniczyć w postępowaniu musi zgłosić wierzytelności
 • Wzór zgłoszeń wierzytelności został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2240)
 • docelowo ma być możliwość dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem Rejestru

Lista wierzytelności

 

Likwidacja majątku

 • Nieruchomości / ruchomości są sprzedawane w drodze przetargu / z wolnej ręki
 • Wierzytelności są ściągane / sprzedawane
 • Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutek sprzedaży egzekucyjnej

Fundusze masy upadłości

Fundusze masy upadłości obejmują sumy uzyskane z likwidacji masy upadłości oraz dochód uzyskany z prowadzenia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa upadłego, a także odsetki od tych sum zdeponowanych w banku Do funduszy masy upadłości nie wchodzą sumy uzyskane ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo

Kategorie zaspokojenia

 1. należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem wynagrodzenia upadłego, niektóre należności rolników, należności alimentacyjne oraz niektóre renty, składki ZUS za 3 lata przed ogłoszeniem upadłości, należności powstałe w postępowaniu restrukturyzacyjnym, finansowania udzielone w ramach układ w post. restr.
 2. inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w innych kategoriach, w tym podatki i pozostałe składki ZUS
III. odsetki od należności ujętych w wyższych kategoriach w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów;
 1. należności wspólników albo akcjonariuszy z czynności dokonanych w okresie pięciu lat przed ogłoszeniem upadłości, wraz z odsetkami

Plan podziału

 • Częściowy plan podziału
 • Odrębny plan podziału
 • Ostateczny plan podziału
 • Zarzuty do planu podziału
 • Zażalenie do postanowienia ws zarzutów

Zakończenie postępowania

 • Po wykonaniu ostatecznego planu podziału, sąd stwierdza zakończenie postępowania
 • Osoby fizyczne – możliwe oddłużenie
 • Osoby prawne – co do zasady wykreślenie
 

Likwidacja pre-pack

 • Sprzedaż całości przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątkowych stanowiacych znaczną część
 • Do wniosku załączany jest wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży
 • Czas trwania postępowania wynosi kilka tygodni

Układ w likwidacji

 • Możliwość wstrzymania likwidacji za zgodą sędziego-komisarza
 • W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy prawa restrukturyzacyjnego

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

 

Prawo restrukturyzacyjne a prawo upadłościowe

Wniosek restrukturyzacyjny ma pierwszeństwo względem wniosku o ogłoszenie upadłości  

Zakres podmiotowy

 • Postępowania restrukturyzacyjne mogą być wszczęte wobec:
 • przedsiębiorców w rozumieniu Kc,
 • z o.o. i S.A. nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • wspólników osobowych (określonych w ustawie)
 • Rozszerzenie kręgu dłużników w stosunku do obecnych regulacji prawa upadłościowego m.in. o:
 • Osoby prowadzące wyłącznie gospodarstwo rolne
 • Zakłady opieki zdrowotnej (w tym publiczne)
 • Uczelnie

od 9/10/2016

 • Zawężenie kręgu podmiotów m.in. o:
 • Podmioty określone w rozporządzeniu
 • Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012
 • Banki krajowe
 • Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec:
 • dłużnika niewypłacalnego
 • lub zagrożonego niewypłacalnością
 • Uczestnikami postępowania są wierzyciele, którym przysługuje:
 • wierzytelność osobista bezsporna
 • wierzytelność osobista sporna – wyjątkowo
 • wierzytelność zabezpieczona rzeczowo lub wierzytelność ze stosunku pracy – za zgodą wierzyciela
 • Uczestnikami postępowania nie są wierzyciele którym przysługuje wierzytelność dotycząca:
 • Zobowiązań alimentacyjnych
 • Niektórych rent
 • Części składek do ZUS / KRUS

Układ

 • Zatwierdzony układ wiąże wierzycieli, których wierzytelności według ustawy są objęte układem, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności
 • Układ nie wiąże wierzycieli, których dłużnik nie ujawnił i którzy nie byli uczestnikami postępowania
 • odroczenie terminu wykonania;
 • rozłożenie spłaty na raty;
 • zmniejszenie wysokości;
 • konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;
 • zmianę, zamianę        lub      uchylenie     prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Zgromadzenie wierzycieli ws układu

 • W Zgromadzeniu biorą udział uprawnieni wierzyciele (PZU, PPU – posiadający wierzytelności bezsporne, chyba, że wierzytelności zostały uprawdopodobnione i sędzia dopuścił podmiot do głosowania)
 • Kworum: 1/5 uprawnionych wierzycieli
 • Dopuszczalny jest brak potwierdzeń powiadomienia maks. ½ uprawnionych wierzycieli z maks. 1/3 sumy wierzytelności
 • Do podjęcia uchwały niezbędna jest większość głosujących z co najmniej 2/3 sumy wierzytelności głosujących wierzycieli

Konsekwencje zatwierdzenia układu

 • Umorzenie postępowań egzekucyjnych
 • Monitoring wykonywania         układu          przez nadzorcę wykonywania układu lub dotychczasowego nadzorcę układu

Realizacja układu

 • Zasadą jest, iż nadzorca wykonania układu monitoruje jego wykonanie
 • Możliwe działania:
  • Zmiana układu, np. odebranie zarządu
  • Uchylenie układu

Układ częściowy

 • Jest dopuszczalny w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonym postępowaniu układowym
 • Spełnione muszą zostać kryteria obiektywne, m.in.: nie mogą prowadzić do pominięcia wierzyciela, który jest przeciwny zawarciu układu
 • Nie może skutkować uszczupleniem korzyści wierzycieli nieobjętych układem
 • Może w szczególności obejmować wierzytelności:
 • z tytułu finansowania działalności dłużnika np. przez udzielone kredyty, pożyczki
 • z tytułu umów o zasadniczym znaczeniu, np. dostawy najważniejszych materiałów
 • Zabezpieczone rzeczowo
 • największe określone według sumy
 • Przyjęcie układu częściowego następuje w przypadku, gdy większość wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługującej wierzycielom objętym układem częściowym i uprawnionym do głosowania, głosowała za przyjęciem układu częściowego.

Układ częściowy – wierzyciele nieobjęci układem

Ochrona:
 • Możliwość składania      zastrzeżeń   na etapie zbierania głosów (PZU)
 • Możliwość składania      zażaleń         od postanowienia o zatwierdzenia układu (PZU, PPU)

Pomoc publiczna – procedura

 • Wyłącznie w postępowaniu sanacyjnym
 • Wierzyciel będący podmiotem publicznym wydaje opinię w okresie 2 tygodni od dnia doręczenia mu planu restrukturyzacyjnego

Ułatwienie wierzycielom realizacji ich praw

 • Brak zgłoszeń wierzytelności
 • Spis wierzytelności sporządzany jest przez nadzorcę lub zarządcę na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach

Organy postępowania

 • Sąd
 • Sędzia-komisarz i zastępca sędziego-komisarza
 • Nadzorca układu
 • Nadzorca sądowy
 • Zarządca
 • Nadzorca wykonywania układu
 • Zgromadzenie wierzycieli
 • Rada wierzycieli

Rada wierzycieli

Uprawnienia:
 • Możliwość przywrócenia zarządu własnego
 • Możliwość zmiany NS / Z
 • Możliwość zgłaszania propozycji układowych
 • Konieczność wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 • Konieczność wyrażenia zgody na dzierżawę przedsiębiorstwa

Wymogi planu restrukturyzacyjnego

 • opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;
 • analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 • prezentacja proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
 • pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 • harmonogram wdrożenia   środków       restrukturyzacyjnych      oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego
 • informacja o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
 • opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 • projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat, które są oparte na co najmniej dwóch prognozach;
 • imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu;
 • imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego;
 • data sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Dokapitalizowanie

Uprzywilejowanie finansowania udzielonego ramach postępowania restrukturyzacyjnego na wypadek ogłoszenia upadłości Możliwość przewidzenia korzystniejszych propozycji restrukturyzacyjnych dla wierzyciela

Rodzaje postępowań

 

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Przewidywany czas trwania postępowania wynosi od 1 do 3 miesięcy (w tym do 2 tygodni postępowanie sądowe) Kiedy może być prowadzone postępowanie o zatwierdzenie układu? W przypadku, w którym suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem NIE przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem

Głosowanie ws układu – PZU

Układ jest przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem

Procedura

Zebranie głosów

 • Głosowanie według dnia układowego
 • Zwykła forma pisemna
 • Dłużnik wysyła karty do głosowania
 • Niezbędna jest większość uprawnionych do głosowania mających 2/3 sumy wierzytelności wierzycieli z prawem głosu
 • Ważność głosu przez okres 3 miesięcy

Wniosek       do   sądu       o     wszczęcie postępowania – wymogi formalne

 • Wniosek, w którym muszą zostać określone m.in.: dane dłużnika, propozycje układowe, wynik głosowania
 • Do wniosku wymagane jest załączenie:
 • Odpis z KRS / inne dokumenty wymagane wg KPC
 • Dowód uiszczenia wpisu sądowego: 1000 zł
 • Sprawozdanie nadzorcy układu
 • Dowody wysłania kart do głosowania
 • Karty do głosowania

Konsekwencje wszczęcia postępowania

 • Brak zawieszenia egzekucji
 • Brak ograniczenia sprawowania zarządu
 • Brak sprzeciwów dot. spisu wierzytelności
 • Zastrzeżenia dot. głosowania

Przyspieszone postępowanie układowe

  Przewidywany czas trwania postępowania wynosi od 2 do 3 miesięcy rozpoznanie wniosku przez sąd w ciągu 1 tygodnia Kiedy może być prowadzone przyspieszone postępowanie układowe? W przypadku, w którym suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem NIE przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do  głosowania nad układem

Procedura

 

Wniosek       do   sądu       o     wszczęcie postępowania – wymogi formalne

 • Wniosek zaopatrzony w szereg obowiązkowych informacji i załączników, w tym propozycje układowe
 • Wpis sądowy w kwocie 1000 zł
 • Przymus uiszczenia zaliczki na wydatki w kwocie średniego miesięcznego wynagrodzenie według GUS
Konsekwencje wszczęcia postępowania
 • Powołanie nadzorcy sądowego (NS); wyjątkowo ma miejsce ograniczenie sprawowanie zarządu – powołanie zarządcy
 • Zawieszenie egzekucji; wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo ograniczeni w egzekucji
 • Niedopuszczalne wypowiedzenie     niektórych umów (najem, dzierżawa, kredyt, leasing)
 • Brak spisu inwentarza
 • Brak sprzeciwów do spisu wierzytelności
 • Zastrzeżenia do spisu wierzytelności

Postępowanie układowe

Główne różnice w stosunku do przyspieszonego postępowania układowego:
 • suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania        nad układem            przekracza   15%   sumy wierzytelności
 • Postępowanie zabezpieczające
 • Spis inwentarza
 • Możliwość sprzeciwów do spisu wierzytelności

Postępowanie sanacyjne

Przewidywany czas trwania postępowania wynosi ok 12 miesięcy lub więcej Kiedy może być prowadzone postępowanie sanacyjne? Wniosek mogą złożyć wszyscy dłużnicy z trudnościami finansowymi Brak kryterium udziału wierzytelności spornych

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku

Wniosek restrukturyzacyjny może zostać złożony zarówno przez dłużnika, jak i wierzyciela osobistego

Procedura

Konsekwencje wszczęcia postępowania

 • Powołanie zarządcy (Z), wyjątkowo możliwość ograniczonego sprawowania zarządu przed dłużnika
 • Zawieszenie wszystkich egzekucji
 • Niedopuszczalne wypowiedzenie     niektórych umów (najem, dzierżawa, kredyt, leasing)
 • Spis inwentarza
 • Możliwość sprzeciwów do spisu wierzytelności

Środki sanacyjne

 • Odstąpienie od umowy
 • Możliwość wypowiadania umów o pracę na zasadach pr. upadłościowego: skrócenie okresu trzymiesięcznego wypowiedzenia do 1 miesiąca
 • Możliwość zbywania składników ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej
 

Bezskuteczność rozporzadzeń dokonanych przez dłużnika

 • Bezskuteczność czynności dokonanych w ciągu 1 roku przez złożeniem wniosku dokonanych z naruszeniem ekwiwalentności
 • Możliwość ubezskutecznienia części wypłaconego nadmiernego wynagrodzenia w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku

Bezskuteczność zabezpieczeń

Bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej są zabezpieczenia w części, która w dniu ustanowienia zabezpieczenia przewyższa więcej niż o połowę wartość zabezpieczonego świadczenia otrzymanego przez dłużnika wraz z roszczeniami o świadczenia uboczne określonymi w dokumencie stanowiącym podstawę ustanowienia zabezpieczenia, ustanowione w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Porównanie postępowań

PZU PPU PU PS
Ograniczenie spornych wierzyt. x x
Pomoc publ. x
Układ częściowy x x
Zawieszenie egzekucji z chwilą wszczęcia x xx xxx
Zakaz wypowiadania niektórych umów x x x
Postępowanie zabezpieczające x x
Obligatoryjne ograniczenie zarządu x x xx
Wszczęcie na wniosek wierzyciela x
Możliwość odstąpienia od niektórych umów x
Bezskuteczność niektórych czynności x
Ułatwione zwolnienia pracowników x

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl